Цхьорой бах юрташ

Цхьорой бах юрташ

Цхьори улл Цхьорой-лоама кIал, ГIулойхи чIоже. Цхьори лоамашка йоккхагIчарех юрт я. Цхьори шиъ хиннай – Лакхера Цхьори Лохера Цхьори. Цхьорошта малхбоалехьа ГIулой баьхаб; малхбузехьа – ЦIиздой, Мухлой, Йовлой, кхыбараш а; гIинбухьегIа – Мержой; къулбехьагIа – пхий. Цхьоре хьалха Цхьорой шахьара керттера юрт хиннай. Цхьорой шахьара юкъейоагIаш хиннай Цхьорой юрташ йоацаш кхы а Йовлой, Оздой, Циздой, Мухлой, Моашхой, Поалонкой юрташ. ТкъестлагIча бIаьшере, гIалгIай лоамара IокIалбувлача хана, ГIалме тIа Цхьороша Iойиллаяр шоай юрт – Цхьорой-Юрт. ГIалгIай 1944-гIча шера СибарегIа бахийтачул тIехьагIа хIирашта караяхай из юрт. ХIираша хийцай юрта цIи – Донгарон, аьнна.

Тахан тайп-тайпара тайпан цIераш лелаю Цхьороша:

Могушкнаькъан, Дзейтнаькъан, ГIанажнаькъан, Маькинаькъан, Хашинаькъан, Тоачнаькъан, Заньгинаькъан, Батажнаькъан, Бадинаькъан, Бисайнаькъан, Битинаькъан, Таьтанаькъан, ГIайтакхнаькъан, Хасинаькъан, Черкъинаькъан, кхыяраш а. Цхьорой бах Цхьорой-Юрта, Наьсар-Керте, Наьсаре, МагIалбике, Карабулаке, Сипсой-ГIала тIа, Галашка, Алхасте, Мужече, Даби-Юрта, Мочкъий-Юрта, Iаьлий-Юрта, ГIаьзи-Коа, Экажкъоньгий-Юрта, Дола-Коа, кхыча юрташка.